در این گوشه دنیا جاییست که چشمها، اشکبار و دلها خندانند.

جاییست که جانهای خسته را التیام بخشیده و دلهای فسرده را آرام می سازد،
حرم امنی است که روح آشفته در امنیت آن آرام می گیرد.
در این مأمن دل رضا می یابد به رضای پروردگار ، چراکه در دامان رضای آل محمد امنیت یافته است .
آری!اینجا قطعه ای از بهشت است که با سخاوت آل محمد به این خاکدان هبوط کرده تا آرام جان انسانهای گم گشته ای باشد که پناهگاهی ندارند...